Pred Vama je nova verzija CAD alata – progeCAD 2022.

Pored velikog broja unapređenja i ispravki postojećih mogućnosti, progeCAD 2022 donosi i niz novina koje olakšavaju svakodnevan rad sa njim.

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti su:

Performanse

 • progeCAD 2022 je baziran na najnovijoj IntelliCAD 10.1 platformi.
 • Nova ODA Geometry biblioteka - zamenjen je interni kod da bi se unapredila Spline podrška i detekcija granica šrafura, a ispravljene su greške kod komandi Trim, Chamfer, Fillet, Hatch itd.
 • Ubrzane su komande REGEN, OPEN i prelaz između Layout-a.
 • Dodato je Inkrementalno snimanje  i time je ubrzan proces snimanja crteža jer se samo ažuriraju delovi koji su menjani.
 • Ubrzani su Osnapi.
 • Umapređena je podrška za 3DConnexion miša.
 • Optimizovano se performanse pri odabiru.
 • Dodata je NET Pallete Set podrška.

Korisnički interfejs

 • Nova startna stranica - omogućava lak pristup različitim tipovima crteža, bilo da su u pitanju šabloni, prethodno otvarani crteži ili online video uputstva;
 • Dodata je opcija pretrage podešavanja u Options i Drawing Settings prozorima
 • Dodat je novi View Manager prozor sa dinamičkim unosom vrednosti.
 • TPNAVIGATE komanda prikazuje određenu paletu alatki. Unapređeno je i podešavanje korisničkog interfejsa.
 • Unapređen je CUI prozor za prilagođavanje korisničkog interfejsa.

Nove mogućnosti

 • Prikaz dinamičkog unosa na gripovima;
 • Geolociranje sa interaktivnim pozadinama sa Microsoft Binga;
 • TABLE i TABLEDIT komande omogućavaju AutoCAD®-oliko upravljanje tabelama;
 • moguće je uvoz/kačenje projekata u Autodesk Revit® 2021 formatu;
 • Unapređeno je upravljanje Dinamičkim blokovima i dodate su nove opcije unosa;
 • Svi oblici iz Wood details, Steel and Profiles Standards su dostupni u 3D-u;
 • Dodati su AutoCAD®-oliki gripovi kod 3D solida, koji omogućavaju izmenu veličine i oblika;
 • Ubrzan je prelaz sa animacijama pri panovanju, zumiranju ili izmeni pogleda;
 • Unapređena su polja sa novim gripovima i novim ribonom;
 • DOdata je Nudge funkcija koja omogućava pomeranje odabranog objekta sa kombinacijom tastera CTRL i strelica.

Nove komande

 • SHEETSET - Novi Sheet Set Manager koji omogućava lakšu organizaciju crteža;
 • IMPOINT komanda omogućava uvoz 2D/3D tačaka sa defeinisanim koordinatama iz .txt ili .csv datoteke. Tačke mogu da budu uvezene kao tačke, kao vrhovi polilinije ili kao vrhovi splajna;
 • BACKGROUND komanda definiše vrstu, boju efekte i poziciju pozadine za definisane poglede;
 • TOTALAREA komanda računa ukupnu površinu odabranih zatvorenih objekata;
 •  Unapređna je MTEXT komanda;
 • Unapređen je rad sa GROUP komandom;
 • SVIMPORT/SVEXPORT komanda omogućava izvoz i uvoz svih podešavanja promenljivih progeCAD.

 Novine u verziji 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Ym5ZPy904

Performanse

  • Dodata su dva nova načina za ubrzavanje rada u progeCAD-u:
   • “Use Frame buffer object display system” smanjuje korišćenje memorije grafičke kartice, što može da bude korisno kod integrisanih grafičkih kartica i

   • “Hide small entity in block” pojednostavljuje prikaz crteža tako što sakriva najmanje objekte u okviru blokova.

  • Ubrzan je rad u crtežima koji sadrže isečne i velike refernece (Xrefs);
  • Unapređen je prikaz objekata u 3D crtežima pri odabiru Conteptual i Realistic moda;
  • Lepši prikaz ivica sa ISOLINES-ima;
  • Ubrzan je rad sa crtežima sa akivnim senkama.

Korisnički interfejs

 • Nova startna stranica - omogućava lak pristup različitim tipovima crteža, bilo da su u pitanju šabloni, prethodno otvarani crteži ili online video uputstva;
 • Quick properties paleta - prikazuje pregled osobina odabranih objekata, bez potrebe da se pokreće klasična Properties paleta;
 • Unapređena Paleta alatki:
  • Paneli u paleti su grupisani prema tipovima
  • Omogućen je uvoz i izvoz iz/u Single Panel .XTP fajlove;
  • Dodat je menadžer ikona;
  • Omogućen je uvoz progeCAD 2020/2021 Paleta alatki iz potpunih .ATC datoteka;
  • Omogućeno je dodavanje velikog broja blokova u paletu;
 • Ubrzan je pregled pre štampe crteža;
 • Dodati su novi tipovi predrfinisanog radnog okruženja:
  • Beginners - za one koji tek počinju da rade u progeCAD-u i
  • 2D Drawing & Anotation - za one koji prvenstveno rade u 2D prostoru ili vole svedeniji radni prostor;
 • Dodata je mogućnost uključivanja/isključivanja rada u celom ekranu.

Nove mogućnosti

 • PDF2DWG 2.0 - nova verzija alata za konverziju iz PDF-au DWG format;
 • Štampa u PDF sa ažuriranjem postojećeg PDF-a;
 • Ciklična promena odabira objekata koji su preklopljeni;
 • Omogućen je uvoz iz SolidWorks-a, preko .SLDPRT datoteke;
 • Komanda QRCODE, generiše QR kod iz bilo kog teksta, linka itd.
 • Dodate su nove parametarske 2D bilbioteke sa drvenim presecima, čeličnim profilima;
 • Dodati su novi girpovi kod pogigonalnih polilinija;
 • Dodata je mogućnost da se prilikom lepljenja definiše ugao unosa objekta;
 • Unapređen je MTEXT;
 • ARRAY je unapređen sa mogućnošću kreiranja asocijativnih polja;
 • Undo komanda prikazuje listu komandi;
 • Omogućeno je kreiranje 2D preseka i izgleda iz 3D modela u crtežu;
 • Unapređena je komanda IMAGECLIP, tako da je moguće koristiti poliliniju za granicu isecanja slike.

Nove komande

 • Komanda ARRAY je proširena sa ARRAYPOLAR, ARRAYRECT i ARRAYEDIT komandama;
 • AREA komanda sada prikazuje šrafiranu odabranu površinu;
 • AUTOPUBLISH komanda automatski generiše .DWF ili .PDF datoteke iz aktivnog crteža;
 • MEASUREGEOM premerava dužine, uglove, prečnike i površine odabranih objekata ili odaranih tačaka;
 • DATAEXTRACTION komanda izvozi podatke iz atributa blokova, osobina crteža, delova ili tabela u eksternu datoteku;

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • SLOPETEXT - kreira tekst sa vrednošću nagiba;
 • COORDSLABEL - kreira tekst sa XY ili XYZ koordinatama;
 • DIMPOLYALIGNED - kreira kote duž polilinije;
 • MERGEHATCH - objedinjuje više šrafura u jednu.

 

 Novine u verziji 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MzQolcBH2DE

Performanse

 • Unapređeno je vreme otvaranja i čuvanja crteža
 • Nova CAD mašina bazirana na IntelliCAD-u 9 i Theiga Version 4.3.2. nudi bolju stabinost i nove mogućnosti.

Korisnički interfejs

 • Dodata je Paleta alatki za blokove, šrafure i često korišćene komande:
  • Draw
  • Modify
  • Annotations
  • Utilities
  • View
  • 3D Tools
  • Fills and Hatches
  • 2D Architectural
  • Electrical Diagrams
  • Electrical Plants
  • Mechanics ANSI-ISO
  • Mechanics DIN-ISO
  • Hydraulic-Fluids and Pneumatics
  • Steel Sections
 • Unapređen je prikaz teksta i objekata uz koriščenje Anti-Aliasing tehnologije
 • Optimizovan je prikaz na 4K monitorima
 • Redizajnirani su meniji.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Nova paleta za blokove omogućava unos i uređivanje blokova uz "prevuci i pusti" podršku.
 • Dodat je panel sa pregledom osbina u vid u stabla
 • Dodata je mogućnost prilagođavanja akcija duplog klika mišem, u zavisnosti od vrste objekta.

Nove mogućnosti

 • Dodata je podrška za Digitalno potpisivanje DWG-a.
 • Dodata je podrška za BIM i mogućnost uvoza/kačenja IFC i Autodesk® Revit® datoteka (.rvt/.rfa,IFC).
 • Dodata je podrška prikaz u uređivanje osobina za AEC, Civil, GeoMaps, Mechanical objekte.
 • Unapređena je podrška za PointCloud sa ReCap (.rcp/.rcs) datotekama.
 • Dodat je linka ka BIM&CO portalu - za preuzimanje BIM i CAD objekata - https://www.bimandco.com.
 • Print 3D Hidden with silhouette - dodata je mogućnost 3D štampanja u Hidden Visual stilu.
 • Moguće je štampati šrafure sa podešenim stepenom providnosti.
 • Dodate su STEP/IGES opcije - podešavanje moda konverzije za STEP/IGES datoteke (Quick Monocrome,With Color, Import as Surfaces).
 • Dodate su Pantone® RAL™ i DIN boje.
 • Redizajnirana je forma za Publish.
 • Dodata je mogućnost definisanja često korišćenih foldera.
 • Dodata je mogučnost unošenja formula u Tabele.
 • Omogućen je SysVarMonitor, za praćenje sistemskih promenljivih.
 • Unapređen je PDF export sa više opcija - tekst se može pretraživati, može se podešavati DPI za slike i šrafure, ubacivati internet veze itd..

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • CENTERLINE: iscrtava centralnu liniju između odabranih linija i segmenata polilinija.
 • SCALETEXT: uvećava ili smanjuje veličinu teksta bez promene njegovog mesta.
 • DIMREASSOCIATE
 • DIMREASSOC
 • AREATEXT: računa površinu objekta i postavlja njenu vrednost u centar površine.
 • CHANGEBLOCK: pravi novi blok od postojećeg bloka ili otvara blok editor.
 • RENAMEBLOCK: preimenuje blok i dodaje novu definiciju bloka za dalje uređivanje.
 • CREATELINETYPE: kreira tekstualne tipove linija.
 • DIMPOLY: automatski kotira polilinije.
 • OFFSETSMART: ofsetuje odabrani objekat i automatski briše original.
 • DIMARRANGE: poravnava kote
 • TEXTARRANGEV: aranžira tekst vertikalno.
 • TOTLENGTH: prikazuje dužinu odabranih objekata.

Nove komande

 • Block Editor (_BEDIT). The Block Editor offers a special authoring area to enable free drawing and editing of blocks geometry. 
 • Construction Line: a construction line is a special type of the infinite line that is typically used when quick drafting techniques are required.
 • Similar to the infinite line, the construction line is a line through a given point, oriented at a specified angle in the three-dimensional space and extending to infinity in both directions.
 • MULTIPLOT: select title-block blocks or Polylines boundaries to print them sequentially using the boundaries as print windows.
 • ADDSELECTED: create a new object of the same type and general properties (Layer, Color, Linetype etc.) of a selected object, yet with different geometric values
 • QUICKWBLOCK: create quickly an external DWG file from a selected group of elements.
 • CAMERA: define settings for 3D views of drawings according to a location and target. You can also specify the camera height, clipping boundaries for the view etc.
 • ARRAYPATH: place object copies uniformly along a path or a portion of a path.
 • TABLEEXPORT: data export from a table object in the CSV file format.
 • POINTSEXPORT: Points export to ascii xyz or csvPrilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.

 Novine u verziji 2019

Performanse

 • Unapređeno je vreme pokretanja
 • Unapređene su performanse pri radu sa XREF-ovima.
 • Unapređeno je privlačenje prilikom rada sa podlogama.
 • Unapređene su performanse prilikom rada sa velikim crtežima u prostoru modela prilikom selektovanja zone štampe.
 • Dodata je nova mašina za 3D PDF konverziju.

Korisnički interfejs

 • Dodata je optimizacija za 4K ekrane.
 • Redizajnirani su meniji
 • Omogućeno je uređivanje i uvoz/izvoz menija, traka alatki, prečica i alijasa iz .cui datoteka. Uvoz/izvoz alijasa iz/u .pgp datoteke.
 • Edit and Import/Export of Menu, Toolbars, Ribbons, Application Buttons, keyboard shortcuts and aliases from .cui files. Import/Export of aliases from .pgp files.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Optimizovan je pikaz komandi i menija u Ribbon trakama
 • Unapređen je dijalog za uvoz blokova sa pregledom.
 • Moguće je definisati različite načine prikaza končanice u 2D i 3D prostoru.
 • Viewport kontrole omogućavaju intuitivniji način prilagođavanja pogleda i stilova prikaza.
 • Novi CUI Editor omogućava lakše prilagođavanje korisničkog interfejsa.
 • AUTOSEZ je novi alat za automatizovano kreiranje profila površine (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost)
 • SLOPE je alat za jednostavno kreiranje nagiba terena (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost).
 • Brza triangulacija razbacanih oblaka tačaka. Kreiranje TIN površina od tačaka iz oblaka tačaka. AUTOSEZ komanda može biti primenjena na ove površine.
 • Numerisanje markera uz uz automatizaciju prikaza brojeva ili slova.
 • Ukupna dužina ili površina - prikaz ukupne dužine odabranih objekata u okviru palete osobina.
 • AIDIMFLIPARROW komanda okreće pravac strelice kota.
 • Prilagođavanje margina pri štampi (nulta margina)
 • Moguće je definisati kolornu šemu za uvezen oblak tačaka.
 • ESNAP podrška za oblak tačaka.
 • Sortiranje izvezenih podataka iz atributa.
 • Podrška za BetterWMF Integration ( https://www.furix.com/betterwmf), koja rešava problem prilikom kopiranja crteža u programe poput Microsoft Word-a.
 • Nova SENDTOSKYPE komanda omogućava slanje DWG crteža koji sadrži samo odabrane objekte preko Skype-a.
 • Napredni Copy&Paste omogućava kopiranje i lepljenje odabranih CAD objekata u aplikacije poput Explorer-a ili programa za čet (Telegram i sl.).

Uvoz/izvoz formata

Moguć je uvoz sledećih formata:

 • STEP and IGES
 • Maya .RGT
 • Wavefront .OBJ
 • 3D Studio file .3DS
 • LightWave .LWO
 • IFC (Underlays)
 • Kačenje IFC podloga.
 • IFCPANE komanda omoguća otvaranje Objects categories panela u cilju kotrole vidljivosti. Jednom kada je IFC podloga uvežena, prilikom crtanja je moguće privlačenje na njene objekte ili je moguće njeno razbijanje na standardne CAD objekte.
 • Google Earthfile .KMZ
 • Unapređen ESRI Shape (.shp) import. Base Elevation (inicijalna Z vrednost) može biti predefinisana.
 • Pointcloud .LAS (kao CAD tačke)
 • Pointcloud .XYZ (kao CAD tačke)
 • Stereo Lithography datoteka .STL
 • Virtual Reality Modeling Languagefile .VRML

Moguć je izvoz u sledeće formate:

 • STEP and IGES
 • Wavefront .OBJ
 • Maya .MA
 • LightWave .LWO

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • GETSEL selektuje objekte na osnovu sloja ili tipa objekta.
 • BSCALE skaliraja reference blokova relativno u odnosu na tačku unosa.
 • GATTE zamenjuje sve vrednosti sa istim tag imenom atributa u svim odabranim blokovima.
 • QLATTACH pridružuje pokazivačku liniju odabranom mtext, tolerance objektu ili bloku.
 • DIMDISASSOCIATE uklanja asocijativnost odabranih kota.
 • PREFIXSUFFIX dodaje prefiks ili sufix odabranom tekstu.

Razna unapređenja

 • Prilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.
 • Unapređen je interfejs za upravljanje spoljnim referencama (DWG, DGN, DWF, PDF, PointClouds, Images).
 • Uređivanje teksta podržava definisanje razmaka redova, liste i poravnanje paragrafa.
 • Dodata je nova Filter komanta sa dijalogom (‘_FILTER).
 • Omogućeno je pretraživanje datoteka u okviru Open komande.
 • PUBLISH komsanda ima redizajniran dijalog. Sada je moguće publikovati crteže koristeći PDF štampač.
 • HATCHTOBACK komanda pomera šrafure u pozadinu.
 • Quick Access traka alatki poseduje više opcija.
 • Unapređen je AutoComplete.
 • Nove ili ažurirane komande : BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.

 Novine u verziji 2018

 • Novi rendering modul baziran na Artisan Renderer-u
  omogućava kreiranje fotorealističnih rendera, korišćenjem velikog broja ugrađenih materijala i svetala, uz mogućnost kreiranja korisničkih materijala i svetala.
  https://www.youtube.com/watch?v=ilFOiCsjUlw
 • Ipravljanje perspektive
  Nodi dodatak za rad sa slikama omogućava ispravljanje perspektive.
  https://www.youtube.com/watch?v=nFZKRegMUgc
 • ESRI-SHAPE uvoz
  nova komanda za uvoz SHAPE (ESRI) datoteka sa geometrijom i atributima u CAD crteže.
 • SUPERHATCH komanda
  kreiranje šrafura baziranih na slikama, blokovim, spoljnim referencama i wipeoutima.
  https://www.youtube.com/watch?v=EbyQVnwihTU
 • Uređivanje teksta in-situ
  Novi editor teksa omogućava uređivanje teksta na licu mesta.
 • Štampa u PDF-u sa slojevima
  Novi PDF štampač omogućava štampanje crteža sa kompletno očuvanom strukturom slojeva.
 • Unapređen PDF Export
  Izvoz crteža u 2D PDF sadrži nove modove kompresije slika, odsecanje slika i gradijentne šrafure.
 • Unapređen Point Cloud uvoz
  Unapređen je uvoz podataka u .pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz formatu
 • Novi Array dijalog
 • Providnost XREF-ova i zaključanih slojeva
  Dodata je kontola providnosti za Xref objekte i za objekte na zaključanim slojevima
 • Kontrola providnosti sa RefEdit komandom
  Dodata je podrška za XFADECTL promenljivu, koja definiše procenat providnosti referenci koje se uređuju.
 • Novi interfejs za RefEdit komandu
 • Odabir podopcija komande iz comandne linije
  Od sada je moguće odabirati podopcije direktno u komandnoj liniji.
 • Maksimizacija Viewport-a
  Komanda omogućava maksimizaciju i minimizaciju Viewport-a. Na ovaj način se lako može prebaciti iz prostora štampe u prostor modela i obrnuto, bez gubitka podešavanja razmere i pozicije objekata.
 • Podrazumevani slojevi
  Dodata je mogućnost definisanja podrazumevanih slojeva za kote i šrafure.
 • Providnost šrafure
  Moguće je definisati stepen providnosti šrrafura.
 • TEXTFRONT komanda
  Ova komanda omogućava prebacivanje svog teksta na crtežima u prvi plan.
 • Unapređena je kompatibilnost sa Microstation datotekama
 • Privlaćenje objekata na podlogama
  Privalčenje objekata funkcioniše i u radu sa podlogama u PDF, DWF i DGN formatu.
 • Unapređen je rad sa podlogama
  Za .pdf, .dwg i .dgn podloge se mogu definisati načini prikaza (monohromatski, providnost, podešavanja boje podloge…)
 • Zaključavanje pozicija plutajućih i usidrenih traka alatki
 • Kontekstualne trake za tekst, slike i Refedit objekte
 • Upravljanje radnim prostorom
 • Komanda ISOLATEOBJECT i UNISOLATEOBJECT – HIDEOBJECT
  ISOLATEOBJECT komanda privremeno sakriva sve objekte osim selektovanih. HIDEOBJECT sakriva selektovane objekte, a UNISOLATEOBJECT poništava prethodne dve komade.
 • Mogućnost postavljanja podrazumevanog šablona koji se učitava preko QNEW komande
 • CHANGEBLOCK komanda
  Nova komanda za uređivanje pojedinačnog bloka.
 • Dodavanje Slope tipa linije za topografske crteža
 • Unapređena LOFT komanda
 • RENAME komanda
  Nova RENAME koomanda sa naprednim interfejsom
 • Unapređena ETRANSMIT komanda
 • DIMBREAK komanda
  Prekida i oporavlja kote kada se preklapaju sa drugim objektima.

Novine u verziji 2017

 • 2017 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2017.
 • Novi Ribbon interfejs sa podrškom za CUI datoteke
  nova verzija dolazi sa podrškom za oba tipa interfejsa – klasičan interfejs sa vertikalnim i horizontalnim trakama alatki i Ribbon interfejs, kakav se nalazi u Microsoft Office-u i novim verzijama AutoCAD-a.
 • 64-bitna podrška i podrška za procesore sa više jezgara
  progeCAD 2017
  dolazi kao 32-bitna ili 64-bitni program. 64-bitna verzija programa donosi unapređeno upravljanje memorijom, a više jezgarana podrška prilikom otvaranja i regenerisanja crteža, čime su performanse unapređene od 1.5 do 3 puta na više jezgarnim računarima.
 • Podrška za Point Cloud – oblaci tačaka
  uvoz i vizuelizacija velikih skupova 3D laserski skeniranih podataka u PCG ili ICD formatu.
 • Stilovi za tabele
  od ove verzije je moguće definisati različite stilove tabela u okviru progeCAD-a. Stilovi tabela dozvoljavaju definisanje posebnih stilova za svaki red tabele, uz definisanje fonta i poravnanja.
 • Nove komande:
  XOPEN
  XPLODE
  POLYSOLID
  POINTCLOUDATTACH
  BCOUNT
  LAYERWALK
  SELECTSIMILAR
  ALIGNSPACE
  VPSYNC
 • Unapređene komande:
  PURGE
  QSELECT
  LOFT
  CUSTOMIZE
 • DWG konvertor
  ugrađen DWG konvertor omogućava jednostavnu konverziju DWG, DXF i DNG formata, čime se olakšava razmena crteža između različitih CAD alata.
 • DWF/DWFx u DWG,DXF,DAE,3DS,DGN konvertor
  omogućena je konverzija crteža u DWF i DWFx formatu u nekoliko različitih formata.
 • Unapređena je razmena i DWG kompatibilnost
  – uvoz Collada  (.dea) formata.
  – unapređena podrška za DGN overlays, Civil3D, ADT, kao i za mechanical object enablers.
  – napređeno otvaranja .dgn datoteka uz konverziju u .dwg format.
 • Novi grip-ovi kod polilinija
  dodati su gripovi za razvlačenje, dodavanje temena i konverziju segmenta u luk.
 • Novi gripovi za dinamičke blokove
  unapređeni su gripovi dinamičkih blokova.
 • Štampa u DWF i DWFx formatu
  dodate su nove mogućnosti prilikom štampe u DWF/DWFx formatu (preko PC3 štampača).
 • Podrška za kompresovane MrSIG MG4 rasterske slike
  dodata je podrška za kompresovane MrSIG MG4 rasterske slike.
 • .NET API
  dodat je novi .NET API sa podrškom za interakciju sa crtežom (AutoCAD kompatibilan).
 • Podrška za RGB i index color value
  dodate su sve varijable koje se tiču boje podržavaju RGB i index color vrednosti.

Novine u verziji 2016

 • AutoCAD® 2016 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2016
 • progeCAD Cloud
  učitavanje i čuvanje crteža u oblaku. progeCAD Cloud omogućava da pritupite svojim crtežima gde god da ste. Takođe, korišćenjem servisa u oblaku, možete na jednostavan način da delite crteže sa kooperantima ili klijentima, jer progeCAD koristi oblak da pošalje ne samo crteže, nego i reference, fontove i rasterske slike, čime se sprečava da crteži budu nepotpuni. progeCAD Cloud dolazi sa podrškom za najpoznatije servise u oblaku: DropBox, Google Drive, OneDrive.
 • Dinamički unos
  omogućava interfejs komandne linije na končanici. Takođe omogućava prikaz i jednostavnije unošenje dužina i uglova linija, radijusa kružnice itd.
 • Dinamički unos
  omogućava interfejs komandne linije na končanici. Takođe omogućava prikaz i jednostavnije unošenje dužina i uglova linija, radijusa kružnice itd.
 • Dinamički UCS
  automatsko kreiranje privremene XY ravni prilikom crtanja
 • Annotative objekti
  omogućava kreiranje annotative objekata koji mogu da imaju različite načine prikaza u zavisnosti od razmere. Objekti koji mogu biti annotative-ni su:
  • Text (jednolinijski tekst)
  • Mtext (višelinijski tekst)
  • Kote
  • Tolerancije
  • Šrafure
  • Blokovi
  • Atributi u blokovima
 • Tekst po luku
  ARCTEXT komanda omogućava ispisivanje teksta po postojećem luku
 • PDF/A ISO19005 Standard
  progeCAD 2016 može da kreira PDF dokumentaciju koja je prilagođena PDF/A standardu. 
 • Polja
  automatizovano ubacivanje predefinisanog teksta u crtež (naziv projekta, autor, datum…)
 • BRAKELINE komanda
  omogućava ubacivanje simbola za prekid preko postojeće polilinije
 • 3D ortho
  omogućen je orto u pravcu Z ose, čime je orto mod moguć u pravcu sve tri ose.
 • Kompletiranje komandi
  unosom dela komande se pojavljuju sve komande koje odgovaraju unetom delu, čime se znatno ubrzava unos komandi preko tastature
 • Napredna promena redosleda
  unapređeni su alati za kontrolu redosleda prikaza objekata
 • Napredni gripovi
  solidi u progeCAD-u su obogaćeni sa novim gripovima, čime se olakšava rad sa objektima u 3D prostoru

Novine u verziji 2014

 • AutoCAD® 2014 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2014
 • Trimovanje šrafura
  šrafure mogu biti isecane koristeći standardnu TRIM komandu
 • Podrška za Dinamičke blokove
  omogućeno je uređivanje dinamičkih blokova preko gripova
 • Tabele
  obmogućeno je kreiranje i uređvanje tabela. Tabele su bazirane na atributima i uvoze se iz Excel-a
 • Paketno štampanje (Batch plot)
  štampanje (ili izvoženje u PDF/DWF) seletkovanih prostora papira (layouts)
 • EasyArch 3D
  nova verzija alata namenjenog arhitektama koji omogućava jednostvno projektovaje objekata pomoću 2D/3D objekata (zidova, prozora, vrata…)

   

 • 3D PDF
  konverzija 3D modela u interaktivni 3D PDF dokument (vidljiv pomoću Adobe Reader-a)

 • 3D štampanje
  STL podrška za 3D štampače
 • Paste Special
  uvoženje tabela iz Excel-a, Open Office-a i Libre Office-a
 • Multiline stilovi
  kreiranje stilova za multilinije radi kontrole broja elemenata i osobina svakog elementa
 • EATTEXT
  kreiranje tabela iz atributa blokova
 • Podrška za .NET
  povezivanje .NET baziranih programa i progeCAD crteža

Novine u verziji 2013

  • AutoCAD® 2013 DWG format
   učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2013
  • MultiGRIP uređivanje
   izmena, pomeranje, rotiranje, izduživanje pojedinačnih ili više objekata od jednom
  • Napredno štampanje uz PC3
   AutoCAD®-olik menadžer za podešavanje PC3 datoteka i čuvanje podešavanja za svaki pojedinačni crtež u PC3, CTB i STB formatu
  • Novi dijalog za štampu
   Izmenjen je dijalog za štampu
  • Traceparts i Cadenas za progeCAD
   iCADLib-a omogućava besplatan pristupit ovim portalima sa bazom od preko 100 miliona blokova
  • Otrack® (Etrack)
   Proširenje Etrack komande, koja omogućava definisanje putanja na osnovu tačaka privlačenja
  • Snap Extesion
   Privlačenje ka tački na imaginarnom nastavku linije, luka ili segmenta
  • Uređivanje Splajna
   Brisanje, dodavanje i pomeranje temena splajna. Otvaranje i zatvaranje splajnova i izmena tangenti početnih i krajnjih tačaka
  • Multiline komanda 
   Kompatibilnost sa AutoCAD®-ovom MULTILINE komandom, koja omogućava crtanje više paralelnih linija putem jedne komande
  • Izvoz DWG-a
   Izvoz crteža u PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, WMF, EMF i SVG format
  • PDF, DGN i DFW podloge
   Postavljanje PDF, DNF i PDF dokumenata kao podloga
 • Izvoz u STL i Collada (DAE) NOVO
  progeCAD 2013 izvozi crteže u DAE format, namenjen razmeni između 3D programa, kao i u STL format namenjen štampi modela na 3D štampačima
 • Novi tipovi kota
  QDIM, skraćene kote (jogged), dužina luka i kontrola kota
 • Stilovi prikaza
  progeCAD-u 2013 je moguće promeniti temu programa (Black, Silver, Blue, Flat…)

 • Menadžer stilova kotiranja
  Kreiranje novih stilova, postavljanje aktuelnog stila, izmena stilova
 • Flatshot komanda
  Konverziju 3D solida u kvazi 3D ravanski objekat
 • Helix i Loft komanda
  Generisanje 3D helikoidne polilinije i izvlačenje nekoliko objekata da bi se kreirano jedan 3D entitet
 • Podrška za AEC objekte
  Vizualizacija objekata kreiranih pomoću Architectural Desktopa u DWG-u
 • Šrafiranje
  Novi dijaog za šrafiranje omogućava definisanje početka i redosleda šrafiranja, kao i kreiranje i uređivanje razdvojenih šrafura

 • Dijalog za unos teksta
  Unapređen dijalog za unos teksta sa velikim brojem opcija
 • Polar Tracking
  Dodata je mogućnost definisanja ugla trackinga u odnosu na poslednji segment
 • Podrška za Jpeg 2000, ECW i SID rasterske formate
  Standardni formati namenjeni GIS-u
 • Uvoz DNG modela
  Uvoz Microstation® crteža

Novine u verziji 2011

  • DWG 2012
   potpuna podrška za Autodesk®-ov DWG 2012 format
  • potpuna kompatibilnosr sa Windows 7 operativnim sistemom
  • Novi blok menadžer – iCADlib.
   Zahvaljujući kompletno redizajniranom interfejsu i unapređenim performansama, iCADlib će postati neizostavan alat za upravljanje blokovima. Nova verzija sadrži više od 20.000 blokova (konstrukterskih, arhitektonskih, mašinski ANSI-ISO i DIN-ISO, elektro ANSI i IEC, čeličnih profila, nameštaja itd.)
  • Traceparts for progeCAD
   podrška za progeCAD Traceparts portal – preko iCADLib menadžera je moguće direktno pristupiti internet bazi blokova koja sadrži preko 1.000.000 različitih blokova.
  • EasyArch
   Automatizovani alat namenjen arhitektama i građevisnkim inženjerima, dizajniran tako da poveća produktivnost u svakodnevnom radu. EasyArch omogućava:
   – izradu zidova
   – izmenu zidova (brisanje, rotaciju, pomeranje, kopiranje…)
   – dodavanje, kopiranje, pomeranje i izmenu vrata i prozora
   – upravljanje slojevima (brzo isključivanje i uključivanje, zamrzavanje i odmrzavanje…)
   – upravljanje i uvoz parametarskih blokova kroz dodatni meni
   – izradu stepeništa
   – izradu krovne kontrukcije
   – izradu i izmenu tablica sa elentima, prostorijama, površinama…
   – napredno kotiranje

Novine u verziji 2010

 • potpuna podrška za Autodesk®-ov DWG 2010 format
 • kompatibilnost sa Microsoft Windows® 7 operativnim sistemom
 • unapređena su performanse pri snimanju i učitavanju crteža, kao i pri uvećavanju/umanjivanju
 • unapređena je podrška za PDF format – crteže je moguće izvoziti i uvoziti u “slojevit” PDF format, čime je moguće očuvati originalnu strukturu lejera, bez korišćenja DWG formata
 • Redizajnirana je Paleta osobina, tako da prikazuje više informacija i više je “AutoCAD®-olika”.
 • Novi prozor – Aerial View, koji omogućava lako kretanje kroz velike crteže
 • Unapređen je sistem šrafiranja – dodata je mogućnost šrafiranja gradijentom, a forma je više “AutoCAD®-olika”
 • Dodata je podrška za kreiranje i prikaz poligonalnih vizira
 • Novi set komandi koji omogućava kreiranje 2D profila iz ACIS solida
 • Unapređen je način selektovanja objekata
 • Dodata je mogućnost izvoza modela u Blender, 3D Studio i Pov-Ray
 • Unapređen je menadžer za oporavak crteža
 • Dodate su nove Express Tool opcije
 • Unapređen je rad sa mrežnim licencama – sada je moguće mrežnu licencu privremeno koristiti na laptopu ili PC-ju koji nije stalno povezan u mrežu

Novine u verziji 2009

 • Mogućnost izvoza modela u Google Earth
 • Nova komanda – QDIM, koja omogućava brzo kotiranje željenog objekta
 • Unapređena je komanda za kopiranje – sada je automatsku uključen mod za pravljenje više kopija
 • Unapređene su EXTEND i TRIM komande – olakšan je odabir entiteta koji se produžuju, odnosno odsecaju
 • Novi set komandi – Quick Group, namenjen jednostavnom grupisanju objekata pomoću samo jednog klika
 • Unapređen Purge dijalog
 • Dodata je traka sa listom otvorenih crteža – Drawing Tabs, čime se omogućava ugodniji rad sa više crteža u isto vreme
 • Unapređen je izvoz podataka – čarobnjak za Atribute i mogućnost izvoza podataka za blokove
 • Uvedena je podrška za AutoCAD DIESEL programski jezik

Novine u verziji 2008

Mogućnosti označene sa * nisu dostupne u originalnom IntelliCAD-u.

Podrška za AutoCAD 2008 DWG
Čitanje i snimanje bez konverzije svih DWG formata od v.2.5 to 2008
Ubrzano snimanje i otvaranje crteža
Višestruko ubrzano otvaranje i snjimanje crteža. Unapređena je podrška velikim crtežima
eTransmit*
Alat za grupisanje,pakovanje i prenošenje DWG dokumenata, zajedno sa eksternim referencama, fontovima, slikama…

Snap ‘From’ *
“Pametni” Snap dopunjuje Snap opcije
Napredni Refedit (Editovanje bloka “na licu mesta”) *
Editovanje pojedinačnih objekata unutar bloka
Save as
Komanda “Save as” je unapređena i može da pravi kopiju originala
Podrška za True Color
Broj boja u crtežu je povećan sa klasičnih 256
Kreiranje Wipeout entiteta *
Skrivanje dela crteža koji se nalazi u glavnom crtežu
Unapređen je interfejs za štampu *
AutoCAD® izgled sa mogućnošću pamćenja predhodnih podešavanja

Unapređena podrška za Azijske fontove *
Unapređena je kompatibilnost sa Kineskim, Koreanskim i Japanskim fontovima
Nova sistemska promenjljiva DWGCODEPAGE
Mogućnost definisanja kodne strane crteža
Modul ALE i biblioteka blokova *
Modul za upravljanje blokovima, koji sadrži više od 10.000 blokova

Skrivene linija u Dview (perspektivni pogledi)
Skrivene linije sada rade u perspektivi
Find & Replace *
Omogućeno je pronalaženje i zamena teksta i atributa bloka u crtežu
Unapređen grafički interfejs *
Nova struktura menija

Ažuriranje programa *
Automatsko proveravanje postojanja ažuriranih verzija programa
Novi raster engine
Bolje performanse i podrška za editovanje Grips-a.
Podrška za PNG format
Podrška za ECW (Enhanced Compression Wavelet) *
“Wavelet compression image” format tazvijen od strane Earth Resource Mapping
Podrška za Jpeg 2000 format*
Jpeg 2000 je standard za kompresiju slika bez gubitaka.
Fiksiranje Layout Viewport-ova *
Fiksiranje model space pogleda ili lokacije pri zumiranja i panovanja u paper space-u
Izvoz DWF 3D
Uvedena je podrška za novi 3D format za DWF dokumente
Meniji zavisni od izabranog entiteta
Sadržaj menija se menja u zavisnosti od izabranog entiteta

Ostala unapređenja u odnosu na verziju 2007 :

Olakšano upravljanje layout-ima
Ubrzana osvežavanje viewports-a
Ugrađena DWG 2007/2008 podrška
Nije potrebna prethodna konverzija u ranije DWG formate. Poboljšana kompatibilnost
Nove sistemske promenljive
Veliki broj novih DWG promenljivih
Windows Vista
Unapređena integracija i podrška za novi Microsotf-ov operativni sistem
Unapređena Xref podrška
Xref lejeri su dostupni u listi lejera
Unapređen interfejs za štampu
Redizajniran interfejs za štampu
Unapređen sistem ponovnog licenciranja
Prebacivanje licence programa na drugi računar
Ispravke grešaka
Ispravljeno je više stotina uočenih grešaka u programu

jedan modul 78.000RSD+PDV
CADprofi
dodaci
dodaci za vaš CAD
 • Architectural modul
 • Mechanical modul
 • Electrical modul
 • HVAC & Piping modul
samo 34.000 RSD+PDV
progeCAD 2021
Professional
Prava AutoCAD alternativa
 • Trajna licenca
 • Identično radno okruženje
 • Potpuna DWG kompatibilnost
 • 22000 besplatnih blokova
 • PDF u DWG konverzija
 • 32bitna i 64bitna kompatibilnost
samo 25.000 RSD+PDV
Nadogradnja na progeCAD Professional
Pređite sa bilo kog CAD-a na progeCAD
Ukoliko posedujete legalnu verziju bilo kojeg CAD-a, po povoljnim uslovima možete preći na progeCAD i dobiti moderan DWG alat.